Här finner du aktuell information från SARKs styrelse

 

 

GDPR
Pga. den nya "PUL:en" / dataskyddsförordningen krävs tv. inloggning för att komma åt medlemsmatrikeln. 

Styrelsen för SARK


 


1994-02-20 antogs SM6GORs (Silent Key) motion ang arbetsgrupper. Motionens innehåll har åter varit aktuellt och behandlades av styrelsen med följande resultat.


Bilaga till protokoll styrelsemöte 2015-05-19

 

Orsaken till denna bilaga är att den motion som inlämnats och antogs vid årsmötet 1994-02-20 bör utvärderas efter de förutsättningar klubben år 2015 har att utvecklas och arbeta efter. Motionens innehåll och tolkning förändras inte i sitt huvudinnehåll på något sätt.

Mötet kommer fram till följande:

Vid nystart av projekt ska styrelsen väga in behov och intresse av att ett projekt startas gentemot andra önskemål beträffande aktiviteter i föreningen. Därefter görs en så noggrann bedömning som är möjlig vad gäller framför allt tillgänglig arbetskraft, och därefter vilka ekonomiska förutsättningar som finns för genomförandet.

En arbetsgrupp ska utses med en kontaktperson/projektledare i denna. Denna arbetsgrupp har ansvar för att klubbens kassör regelbundet hålls informerad om projektets utveckling rent ekonomiskt.

Skulle kassören bedöma att budgeten för ett projekt är på väg att överskridas, ska styrelsen informeras om detta och besluta hur arbetet ska hanteras vidare.

Detta arbetssätt ska gälla större projekt.

Litet projekt/arbete; tidsåtgång beräknas till minst ett och högst två veckoslut

Större projekt/arbete; fler än två veckoslut.

Givetvis får arbetsinsatser göras även utanför veckosluten, ovanstående är endast en tidsmässig ”måttstock”. Ingen får beställa något för exempelvis 10.000:- om arbetet med att installera eller driftsätta något skulle kunna ske på ett veckoslut. För att kalla något ett projekt ska detta vara beslutat på ett kvartalsmöte.

Löpande underhåll och inköp av t ex städmateriel, koaxkontakter, lampor med mera berörs givetvis inte av ovanstående.

 

För styrelsen SK6EI Skövde Amatörradioklubb

 

SM6TOL

/Kjell